Tavsiyelerinizi bekliyoruz. Görüþleriniz bizim için önemli. Aþaðýdaki konularla ilgili görüþlerinizi bekliyoruz. Eðer üye deðilseniz görüþlerinizi sað tarafta bulunan 'Yöneticiye mesaj' bölümünden gönderebilirsiniz. Üye iseniz forumu kullanmanýzý tavsiye ediyoruz. Ýlgili konu için týklayýnýz.

Yeni sitemiz açýlalý 2 ay 24 gün oldu. Aradan geçen yaklaþýk 80 günlük süre zarfýnda görünürde pek birþey yapýlmadý. Fakat arkaplanda siteye ne gibi yenilikler ekleyebileceðimizi düþündük, durduk. Öncelikle sitenin görünümüne el atacaðýz. Sonra da menüleri düzenleyeceðiz. Ayrýca bir de logomuz olsun istiyoruz.

Görünümle ilgili düzenlemeyi yaptýktan sonra içerikle alakalý þu düzenlemeleri yapmayý planlýyoruz:

Proje: Tübitak'a gönderilip sergilenmiþ projeleri yayýnlamayý düþünüyoruz. Bunun için proje yapan arkadaþlarýmýzýn desteðine ihtiyacýmýz var.

Baþarýlar: Üst menüdeki 'Türkiye'  yazan menüde IMO'ya girenlerin aldýðý dereceler var. Bunu biraz daha geniþletip Balkan Matematik Olimpiyatý, Ulusal Matematik Olimpiyatý, Ýlköðretim Matematik Olimpiyatý, Proje baþarýlarýný da eklemeyi düþünüyoruz. 

Sorular: Ana menüdeki 'Arþiv' kýsmýna yeni sorularý eklemeyi düþünüyoruz. Önceliðimiz þu an için 2. Aþama Sýnavý sorularý, daha sonra ise özel olimpiyat sorularýdýr. Ayrýca üyelerimizden çözüm geldiði takdirde çözümleri de üyelerimizin ismiyle beraber yayýnlamak istiyoruz.

Dersler: Ýlk baþta sadece olimpiyat dersleri (Analiz Cebir, Sayýlar Teorisi, Sonlu Matematik, Geometri) olarak düþünülmüþtü. Fakat bu konularýn yanýnda kullanýþlý olabilecek baþka konular da eklemek faydalý olabilir, örneðin latex (Matematik makalelerinin yazýldýðý programlama dili)

 Hobi:Genel olarak matematikçilerin zevk aldýðý olimpiyat dýþý faaliyetleri yayýnlamayý planlýyoruz. Bunlar arasýnda þimdilik Sudoku, zeka sorularý, satranç ve Go var. Ýstek geldiði takdirde diðer etkinliklere de yer vermek istiyoruz. 

Eðlence: Karikatür, fýkra, video gibi eðlenceye yönelik içerik olsun istiyoruz. 

Sýk sorulan sorular: Genel olarak olimpiyatla, siteyle ilgili merak edilen sorularýn ve cevaplarýn bulunduðu bir bölüm yapmayý düþünüyoruz.

 Ödül: Maddi imkanlarýmýz el verdiði ölçüde kontör, sms ya da biletix'ten bilet gibi ödüller vermeyi planlýyoruz. 

Sitemize yeni þeklini vermede bize yardýmcý olmanýzý istiyoruz. Aslýnda hedeflerimizden biri de daha interaktif bir site olmak.  Bu yüzden yeni dönemde kullanýcýlarýn kendi resim albümlerini oluþturma, kendi videolarýný ekleme, takvime kendi etkinliklerini ekleyebilme gibi özellikleri de ekleyeceðiz.

 Tavsiyelerinizi bekliyoruz. Görüþleriniz bizim için önemli. Aþaðýdaki konularla ilgili görüþlerinizi bekliyoruz. Eðer üye deðilseniz görüþlerinizi sað tarafta bulunan 'Yöneticiye mesaj' bölümünden gönderebilirsiniz. Üye iseniz forumu kullanmanýzý tavsiye ediyoruz. Ýlgili konu için týklayýnýz.

 

Matematik Olimpiyatı Madalya Listesi

1- Altın Madalya SÜREYYA EMRE KURT Samanyolu F.L.
2-Altın Madalya TUĞBA UZLUER Yamanlar L.
3-Altın Madalya ALPER İNECİK Samanyolu F.L.
4-Gümüş Madalya RAŞİT METE EŞREFOĞLU Aziziye L.
5-Gümüş Madalya HAYDAR EMİN EVREN Aziziye L.
6-Gümüş Madalya MURAT ÇEÇEN Samanyolu F.L.
7-Bronz Madalya YUNUS EMRE MEMMİ Gökkuşağı L.
8-Bronz Madalya MUHAMMED SAİD GÜNDOĞAN Gökkuşağı L.
9-Bronz Madalya SEMİH YAVUZ Yamanlar L.
10-Bronz Madalya ÖMER KARADUMAN Fatih L.


Online başvuru süresi uzatılmıştır!

Fatih Üniversitesi lise öğrencilere yönelik Türkiye geneli matematik olimpiyatlarını düzenlemektedir. İlki bu yıl yapılacak olimpiyatın son başvuru tarihi 30 Eylül 2007 olup başvurular ücretsiz ve olimpiyatın anasayfasından online olarak yapılabilmektedir. 

 Ayrıntılar için yazının devamını okuyunuz.

 


 1. aşama sınavı 20 Ekim Cumartesi günü yapıldı. 1. aşama sınavını geçen 21 kişi 2. aşama sınavına girmeye hak kazandı. 2. aşama sınavı 3-4 Kasım tarihlerinde klasik sınav şeklinde yapılacaktır. Sonuçları görmek için yazının devamını okuyunuz

Soruları görmek için tıklayınız. 

Forumdaki ilgili konu için tıklayınız.